WA verzekering auto geen vrijbrief voor onjuist handelen

De WA-autoverzekering vergoedt de schade die jij met jouw auto aan derden toebrengt. Maar in bepaalde situaties kan de verzekeraar de schade verhalen. Hoe dat zit leggen wij in dit artikel uit.

Verplichte verzekering

Een auto mag in Nederland alleen aan het verkeer deelnemen indien voor die auto minimaal een WA-autoverzekering is afgesloten. Deze verplichting is opgenomen in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM).

Deze WA-verzekering heeft nadrukkelijk tot doel om de positie van verkeersslachtoffers te beschermen. Wordt met de auto een ongeval veroorzaakt, waardoor een derde schade lijdt, dan zal de WA-verzekering deze schade vergoeden.

Om te voorkomen dat de benadeelde afhankelijk is van de vraag of de aansprakelijke automobilist wil of financiel kán meewerken aan het betalen van de schade, hebben benadeelden een rechtstreeks vorderingsrecht op de WA-verzekeraar. De benadeelde kan zijn schade dus rechtstreeks bij de betreffende verzekeraar claimen en voert eventuele discussies ook rechtstreeks met deze verzekeraar.

In de situatie dat de automobilist opzettelijk of per ongeluk geen WA-autoverzekering heeft afgesloten, kan de benadeelde zich wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer. Alle verzekerden die een WA-autoverzekering afsluiten, betalen hiervoor een premie. Een deel van deze premie wordt gestort in dit Waarborgfonds. Dit Waarborgfonds kan dus een schade vergoeden die met een auto is veroorzaakt ook in de situatie dat de automobilist geen WA-verzekering had afgesloten.

De WA-autoverzekering kent uitsluitingen

Zoals bij elke verzekering zijn ook in de verzekeringsvoorwaarden van de WA-autoverzekering situaties opgenomen waarin er geen recht op schadevergoeding bestaat.

In bijna alle WA-autoverzekeringen is bijvoorbeeld opgenomen dat er geen recht op verzekeringsdekking bestaat indien de automobilist ten tijde van het ongeval niet beschikt over een geldig rijbewijs. Of indien tijdens het ongeval werd deelgenomen aan een “straatrace”. Ook komt het voor dat de WA-autoverzekering geen recht op uitkering geeft indien de bestuurder ten tijde van het ongeval onder invloed was van alcohol of drugs.

Uitsluitingen gelden niet tegenover het slachtoffer

Het doel van de WA-autoverzekering is om derden, die slachtoffer worden van fouten die de automobilist maakt, te beschermen. Die functie van bescherming werkt niet indien het slachtoffer die zijn schade bij de verzekeraar claimt van de verzekeraar te horen zou krijgen dat er geen uitkering volgt omdat ten tijde van het ongeval de automobilist onder invloed van alcohol was.

Bij de WA-autoverzekering vergoedt de verzekeraar daarom altijd de schade die het gevolg is van een incident waarbij de auto betrokken was en waarvoor de automobilist aansprakelijk is. Dus wanneer een automobilist onder invloed van alcohol een voetganger aanrijdt, dan zal de WA-autoverzekering de toegebrachte schade aan deze voetganger vergoeden.

De verzekeraar kan wel schade verhalen.

Het slachtoffer krijgt dus zijn schade vergoed. Indien er echter sprake is van een uitsluiting in de polisvoorwaarden dan kan en mag de WA-verzekeraar deze schade verhalen op de automobilist. Ook wanneer dit de eigen verzekerde is!

Iemand die dus een WA-autoverzekering afsluit, vervolgens onder invloed van alcohol met de auto schade aan een derde toebrengt, zal zien dat de derde deze schade vergoed krijgt, maar dat de verzekeraar deze schade gaat verhalen.

Dat geldt niet alleen bij het rijden onder invloed van alcohol. Ook in de situatie dat de politie het rijbewijs heeft ingenomen, bijvoorbeeld wegens het rijden met een veel te hoge snelheid, en de automobilist toch gaat rijden, kan dit leiden tot grote financiële problemen. Immers indien in die situatie de automobilist een ongeval maakt zal de WA-autoverzekeraar deze schade aan derden vergoeden. Maar, vervolgens zal de verzekeraar constateren dat ten tijde van het ongeval de automobilist niet beschikte over een geldig rijbewijs en dat daarom de in de polisvoorwaarden opgenomen uitsluiting van dekking van toepassing is. De door de verzekeraar betaalde schade wordt dan verhaald op de automobilist. In de praktijk kan het daarbij snel gaan om enorme bedragen. Zeker wanneer het slachtoffer als gevolg van het ongeval letsel heeft opgelopen.

Ondanks dat slachtoffers dus bij WA-autoschades een rechtstreeks vorderingsrecht hebben op de verzekeraars, geeft dit de automobilist dus geen vrijbrief tot onzorgvuldig gedrag.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat