Aansprakelijkheid? Daarover kun je van mening verschillen

Een van de belangrijkste verzekeringen voor een gezin is de Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren, AVP. Deze verzekering krijgt in de praktijk weinig aandacht.

Kleine gebeurtenissen kunnen grote gevolgen hebben

Je rijdt door de drukke winkelstraat met jouw fiets. De rijweg staat vol met auto’s. Rechts is een smal pad waar je net nog kunt fietsen. Maar helaas. Je raakt toch een van de auto’s met jouw fiets. Met een grote kras op de auto tot gevolg. Voor de schade aan de auto ben jij aansprakelijk. Dit voorbeeld is met vele anderen uit te breiden. Kleine incidenten die meestal niet gebeuren, maar soms wel en dan tot een forse schade kunnen leiden. Voor de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid kan een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP, worden afgesloten.

AVP is geen all risk polis

De AVP dekt de financiële gevolgen voor schade waarvoor je als particulier wettelijk aansprakelijk bent. De voorwaarden van deze verzekering kennen echter ook situaties waarin wordt aangegeven dat de verzekeraar de schade niet vergoedt.

Een belangrijke uitsluiting is bijvoorbeeld de schade die je opzettelijk veroorzaakt. Maar ook schade die je met een motorrijtuig veroorzaakt valt niet onder deze verzekering. Jouw AVP vergoedt dus niet de schade die je met bijvoorbeeld uw bromfiets, motor of auto aanricht.

Het moet gaan om wettelijke aansprakelijkheid

Voor vergoeding van de schade is het ook belangrijk dat je als verzekerde op grond van de wet aansprakelijk bent. In de praktijk kan het voorkomen dat je schade aan een derde toebrengt waarvoor je toch niet wettelijk aansprakelijk bent. Jij kunt zich in zo’n geval aansprakelijk voelen, maar dit volgens de wet niet zijn. Op dat moment zal er geen uitkering op grond van de AVP-verzekering volgen.

Wij geven een voorbeeld uit de praktijk

Jij hebt vrienden die hun huis verbouwen. Op een zaterdag ga je even bij hen op bezoek om te kijken hoe de verbouwing vordert. Bij hun huis aangekomen staat de deur open. Buiten ligt een stapel planken die nog naar binnen gebracht moeten worden. In de gang binnen ligt karton op de vloer. Jij hoort jouw vrienden achter in de woning aan het werk. Jij gaat naar binnen en neemt gelijk een paar planken mee die je over de grond naar de achterkamer sleept. Helaas! De vloer onder het karton was net gestort. Door het slepen met de planken is deze vloer, ondanks het karton toch beschadigd. De schade bedraagt €1.600. Jij voelt je voor deze schade aansprakellijk.

Uitleg:

Op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek is een gedraging van een particulier niet onrechtmatig enkel omdat daarmee schade wordt veroorzaakt aan een derde. Voor wettelijke aansprakelijkheid is vereist dat de waarschijnlijkheid van schade zo groot is, dat je naar maatstaven van zorgvuldigheid je van de gedraging die tot de schade heeft geleid, had moeten onthouden.

In de casus zoals hierboven beschreven, kan discussie ontstaan of je wel of niet aansprakelijk bent. Gesteld zou kunnen worden dat je niet wist dat de vloer nog niet uitgehard was. Maar ook dat je erop mocht vertrouwen dat het neergelegde karton voldoende bescherming bood. Aan de andere kant kan ook worden gesteld dat niemand jou heeft gevraagd de planken mee te nemen. Of dat het onzorgvuldig is om de planken te slepen in plaats van te dragen. Kortom discussie!

Bij discussies komen wij op voor jouw belangen

De uitkomst van deze de discussie zoals wij hierboven hebben geschetst is voor jou van groot belang. Immers je voelt dat je de schade hebt veroorzaakt en wilt deze aan jouw vrienden vergoeden. Maar mocht de verzekeraar van mening zijn dat je wettelijk niet aansprakelijk bent, omdat niet gesteld kan worden dat je onzorgvuldig heeft gehandeld, dan krijg je geen uitkering op grond van de AVP. De schade die je aan jouw vrienden vergoedt, komt dan voor eigen rekening.

Heb je de AVP via onze website afgesloten, dan verzorgen wij namens jou de contacten met de AVP-verzekeraar. Hierbij behartigen wij jouw belangen, waarbij het onze taak is ons zodanig in te spannen dat je de uitkering ontvangt waarop je op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft.

Het komt met grote regelmaat voor dat de schadebehandelaars van een verzekeringsmaatschappij op basis van hun informatie in een dossier de beslissing nemen om een geclaimde schade niet te vergoeden. Wij controleren dan onder meer de volgende zaken:

  • Heeft de verzekeraar alle voor de beslissing juiste informatie ontvangen?
  • Zijn de verzekeringsvoorwaarden correct toegepast?
  • Is er een andere zienswijze mogelijk met een andere uitkomst?

In bovenstaande situatie kan dit betekenen dat daar waar de schadebehandelaar meent dat jeu niets te verwijten valt en je dus niet wettelijke aansprakelijk bent, wij argumenten aandragen waarom wij vinden dat jij wél wettelijk aansprakelijk bent en er dus wel een uitkering moet volgen.

Als online bemiddelaar staan wij aan jouw kant bij het behartigen wij jouw belangen!

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat