Verzekeringsfraude wordt steeds harder afgestraft

Wanneer verzekeringsfraude wordt ontdekt dan zijn de consequenties fors. Eerlijke verzekerden betalen via hun premie mee aan deze frauduleuze claims. Anders gezegd: zonder fraude zouden de premies lager zijn dan nu het geval is. Iedereen heeft er dus belang bij dat fraude beperkt wordt. Verzekeraars doen hun best en mede door slimme digitale toepassingen worden fraudes steeds vaker ontdekt.

Verzekeraars sporen steeds meer verzekeringsfraude op

Jaarlijks stijgt het aantal schades waarbij sprake is van fraude die verzekeraars opsporen. Schademeldingen worden steeds vaker door een geautomatiseerd systeem “gehaald”. Via slimme programma’s kunnen onwaarschijnlijke elementen uit de schademelding binnen een paar seconden zichtbaar worden. Ook kunnen allerlei gegevens met elkaar in verband worden gebracht. Bij de melding van een mobiel telefoonnummer van een “getuige” kan blijken dat dit eveneens voorkomt in een ander dossier van jaren terug waar dezelfde “getuige” ook een belangrijke verklaring aflegde. Het kan toeval zijn. Maar het zal er zeker toe leiden dat de verzekeraar nog eens kritisch het hele dossier bekijkt.

Consequenties zijn aanzienlijk

Wordt geconstateerd dat de verzekerde opzettelijk getracht heeft de verzekeraar om de tuin te leiden dan zijn de consequenties groot. In de meeste gevallen leidt een ontdekte fraude tot het volgende:

De verzekeraar hoeft niets van de schade te vergoeden. Is de schade (veel) hoger voorgesteld dan in werkelijkheid het geval was, dan kan dit betekenen dat de fraudeur met deze lagere dan de door hem geclaimde schade blijft zitten.

Indien er een ernstig vermoeden van fraude is, dan zullen veel verzekeraars een extern bureau opdracht geven dit verder te onderzoeken. Wordt er inderdaad fraude geconstateerd dan mag de verzekeraar de kosten van dit externe onderzoek aan de fraudeur in rekening brengen. Die kosten kunnen aanzienlijk zijn. Het vaste beleid van de meeste verzekeraars is om bij geconstateerde fraude ook aangifte te doen bij justitie. Dat betekent dat de fraudeur ook nog eens te maken krijgt met een strafrechtelijke vervolging. Tot slot zal bij vrijwel elke fraude de verzekeraar hiervan melding maken in een centraal register dat door elke verzekeraar automatisch wordt geraadpleegd indien iemand een nieuwe verzekering wenst aan te gaan. Het zal vervolgens lastig zijn om een nieuwe verzekering af te sluiten. Als dit al lukt, dan moet rekening worden gehouden met beperkingen in de voorwaarden en mogelijk een hogere premie.

Ook bij melden schade goed opletten

Verzekeringsmaatschappijen hebben best begrip voor een schademelding die door alle emoties soms niet in een keer correct is. Een menselijke vergissing zal dan ook niet direct tot bovenstaande sancties leiden, maar “harde” fraude wel. Het is dus bij het melden van een schade belangrijk om de feiten over de oorzaak en waarde of omvang van de schade goed te verwoorden. Aarzel je hoe je bepaalde zaken moet melden, vraag ons dan om advies! Hoe completer en correcter de schademelding plaatsvindt, hoe sneller de schade door de verzekeringsmaatschappij kan worden afgewikkeld.

Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA
Home Aanvragen Polismap Menu
Live chat